Skånebilder - Nordöstra Skåne

Utflykter i kommunerna i Nordöstra Skåne:
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge.

Utflykter:
Alslingan - vid västra Finjasjöns strand går genom en av Skånes största alsumpskogar. En 1.6 km lång spång genom vad som ibland kallas Europas regnskog.
Aosehus - i Åhus. Ruinen av en borg troligen byggd före 1150. Strategiskt placerad där Helge å en gång mynnade ut i havet. Raserades 1569.
Biskopskällaren - är en källare på Ivö i Ivösjön. Källaren är vad som återstår efter en större byggnad som ärkebiskop Andreas Sunesson tillbringade sin sista tid på 1220-talet.
Blåsippeskogen - i Lommarp öster om Hässleholm längs med Ignaberga kalkbrott. I området finns inrasade gropar där medeltida kalkgruvor rasat samman. På våren blommar blåsippor rikligt.
Bröt-Anunds grav - nordost om Vinslöv är en 21 x 8 meter stor långdös från cirka 3000 före kristus. Bröt-Anund är en sagokung i Ynglingaätten.
Bäckaskogs slott - ligger på landremsan mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Anlades på 1200-talet som premonstratenskloster. Kungligt sommarnöje på 1800-talet. Idag turstmål, konferenser, hotel.
Dunderbäcken - är ett naturreservat på Linderödsåsen sydost om Degeberga. Med lövskog, bäckfåror, utsikt och vårblommar bl.a. blåsippor. Genom reservatet går en cykelväg på en före detta banvall.
Finja kyrka - från 1130-talet. Känd för sina kalkmålningar från omkring 1140.
Forsakar - I en 40 meter djup, trång trång ravin rinner en bäck som bildar två vattenfall, det högsta på ca 9 meter, Skånes mest kända vattenfall.
Frännarps hällristning - väster om Knislinge. Ovanlig hällristning med många vagnar förspända med hästar.
Grydebjär - är ett gravfält vid Hörja. Gravfältet består av sex mer eller mindre synliga skepp, en rektangulär stensättning. En mängd resta stenar. Det var i bruk under senare delen (6-900 e.Kr.) av järnåldern. I norr är meterdjupa hålvägar.
Gumlösa kyrka - är Sveriges äldsta daterade tegelbyggnad. Den invigdes av biskop Absalon den 26 oktober 1192. Kyrkan har brunnit två gånger, 1612 brändes den och Gumlösa by av Gustav II Adolf, den andra branden var 1904.
Hammarmölledamm - uppdämning av Hovdalaån söder om Finjasjön. Omges av vackra lövskogar, i söder alsumpskog. Från dämmet leds vattnet i en kulvert till ett kraftverk, men en del får leka fritt i fåran.
Heliga Trefaldighetskyrkan - i Kristianstad byggdes på uppdrag av den danske kungen Christian IV, och invigdes 1628. En renässanskatedral med ljus och rymd, tänkt som domkyrka.
Hembygdsparken i Hässleholm - Består av museum, kaffestuga, dammar, lekplats, scen. Ett antal äldre byggnader har under åren flyttats dit. På kvarnbacken står en kvarn från Öland. Man byggde upp kopior som exempel på forngravar.
Hovdala slott - slott från 1500-talet med snapphaneminnen och strövområde söder om Finjasjön.
Häglinge gravfält - strax norr om Häglinge invid vägen mot Sösdala. Gravfält från andra halvan av järnåldern, ca 500-900 e.Kr. Rester av två skeppssättningar och ett stort antal resta stenar.
Hässleholms kulturhus - turistbyrå, bilbliotek, restaurang, biograf, samlingslokaler, utställningar.
Hässleholms museum - skildrar Hässleholm som transportknutpunkt och garnisonsstad. En stor samling av militärfordon. En modelljärnväg som det var på 1960-talet.
Höge väg - vid Maltesholms slott på Linderödsåsen norra sluttning, är en fantastisk kilometerlång väg av sten. Tog 50 år att bygga omkring år 1800.
Ignaberga gamla kyrka - byggdes i slutet av 1100-talet med kalksten från trakten i romansk stil.På 1880-talet byggdes en ny kyrka och den gamla förföll. Den renoverades 1928. En fin liten kyrka utan torn.
Ignaberga kalkbrott - låg under havsytan för cirka 75 miljoner år sedan under kritaperioden. I brottet har man hittat fossiler av havslevande djur från den tiden. Brytning av kalk i Ignaberga har anor från 1100-talet.
Ivö kalkbrott - på norra Ivön är ett nerlagt kalk- och kaolinbrott där man kan leta fossil.
Ivö klack - på norra Ivön är en kulle med högsta punkten 134 meter över havet. Högsta punkten är platt och bara skog. Finns en fin utsiktsplats på västra sidan. Norrut är ett kalkbrott där man kan hitta fossiler.
Ivö kyrka - från början av 1200-talet, med väggmålningar och en källa där vatten kan bli till vin.
Jakten på Gullspira - är en vandringsled vid Hovdala slott. Östra delen går över en höjd med utsikt, genom skog, förbi vackra Hammarmölledammen och ett bibloteksbygge som aldrig blev färdigt.
Julmarknad 2010 - hushållingssällskapets årliga julmarknad 'Skånejul' på Hässleholmsgården, gården som gett namn åt staden Hässleholm.
Jungfruslingan - är en vandringsled sydväst Nävlinge förbi vattenfallet Jungfrufallet och Jungfrustenen som är ett stort kluvet klippblock.  Med namn efter en sägen om en flyende jungfru.
Kjugekull - söder om Bäckaskogs slott går vägen till Kjugekull. För länge sedan var Kjugekull en ö där urberget gick upp i dagen. Inlandsisen har hjälpt till med att flytta på klippblock. Populärt bland utövare av bouldering. Blåsippa vid stranden, backsippa och gullviva på fälader.
Klackabacken - vandringsstig väster om Vä. Förbi fornminnen och försvarsanläggningen Skepparslövs skansar. Skansarna byggdes 1678 under Skånska kriget. Vacker natur.
Liarumsängen - vid Liarum ligger straxt nordost om Linderöd. Här finns en vacker äng som på våren prunkar och är då värt ett botaniskt besök.
Lillö borgruin - en gång en ståtlig borg i våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad. Svenskarna förstörde borgen efter det att Skåne blev svenskt 1658.
Linnérundan - promenad genom våtmarkerna vid Helgeå väster om Kristianstad, förbi fågelrika strandängar, den medeltida Lillö borgruin, kullen Härlövsborg, lövskog med dammar.
Lyngsjön - naturreservat vid Lyngsjö kyrka öster om Tollarp. Här finns blomrika ängar, kärr och sandstäpp. På ängarna och i kärret vid sjön finns en stor mängd orkidéer.
Lägsta punkten - i Sverige är 2.41 meter under havsytan och ligger i en skogsdunge i Kristianstad. Här finns information om platsens historia och en mätställning som visar hur högt det är till havsytan.
Lönnebjär - vid Häglinge är en lövskogskulle och vulkanrest med ett stort antal block med basalt.
Magle våtmark - i Hässleholm med anlagda reningdammar, strövområde för människor och fågelrikt.
Mala stenar - järnåldersgravfält beläget på en ekbevuxen höjd vid Mala norr om Hässleholm.
Med T4 i Wien - om en transport av förnödenheter till Wien efter andra världskriget.
Mölleröds slottsruin - slottet vid Finjasjön byggdes omkring 1580 och brändes av danskarna och snapphanar under Skånska kriget 1678. Idag återstår murrester och en vallgrav.
Naturum, Vattenriket - Naturum Vattenriket 'en utställning full av upplevelser', om vad man kan se i Vattenriket vid Kristianstad.
Norra Åsums kyrka - i vapenhuset till kyrkan står en runsten, som restes i samband med att kyrkan byggdes. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. Absalon var ärkebiskop 1177-1201, så kyrkan är byggd under den tiden.
Norra Åsumstenen - är en runsten i vapenhuset till Norra Åsums kyrka. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. En sen runsten, den sista som restes i det danska riket.
Pulken - ett naturreservat med strandängar en kilometer väster om Yngsjö. Här rastar tusentals tranor under vårstrecket i månadsskiftet mars/april. Tranorna kan ses från ett fågeltorn.
Regionmuseet - i Kristianstad med konsthall, butik, café.
Skeingeborg - (Skeviaborg) är en åttkantig borgruin från 1100-talet på en holme i Skeingesjön väster om Osby. På platsen syns en meterhög rest av den åttkantiga ringmuren.
Slingra dig - arkitektritat fågeltorn vid Almaåns inlopp vid Mölleröd i norra delen av Finjasjön.
Stainabjär - utanför Vinslöv är ett större järnåldersgravfält. Tyvärr har gravfältet skadats under årens lopp av jordbruk och stentäkt, men det är ändå sevärt med rester av skeppssättningar.
Svarta Bergen - arbetslivs- och naturmuseum i ett nedlagt stenbrott utanför Lönsboda. I stenbrottet bröts diabas. Stenbrottet är i dag vattenfyllt. På området finns skrotstenshögar och flera konstverk.
Söndre bro - i östra utkanten av Östra Sönnarslöv över Söndre å. Bron har två valv och är 13 meter lång, 5 meter bred och 3 meter hög. Vackert. Vacker är också ån som flyter mellan hagarna.
Tivoliparken - trevlig park söder om stationen i Kristianstad, med promenad utmed Helgeå.
Torsebro krutbruk - ligger in en lummig lövskog norr om Kristianstad. Det har anor från 1600-talet, det lades ner 1926. Det äldsta huset av de som finns kvar är från 1692.
Tosteberga ängar - norr om Åhus är strandängar som betats i hundratals år. På ängarna blommar på våren bland annat gullviva i stor mängd.
Trädhuset - uppe bland träden i en skogssluttning på Hovdala området söder om Finjasjön. Utsikt över Finjasjön. På sommaren brukar det vara café.
Ugnsmunnarna - på Ivö. Ett tiotal meter från stranden reser sig en några meter hög brant av berggrund från kritaperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Utmed branten kan man söka efter fossiler.
Verumsgården - Kafé Verum, Hässleholms IFs café i Hässleholm, där även inredningen kan köpas.
Vittsjöborg - på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön i Vittsjö. Här låg en borg på 1300-talet som förstördes vid en brand, troligen vid ett anfall. Vad som återstår är några kullar.
Vittsjö skans - minnesstenen över Gustav II Adolfs nära döden upplevelse 1612. En dansk befästningsanläggning under Kalmarkriget 1611-13. Högt belägen mellan två sjöar och en å.
Vä kyrka - Mariakyrkan, som troligen togs i bruk 1121. I korets tak är kalkmålningar från 1100-talet. Altare och predikstol från 1600-tal.
Vä kyrkoruin - är resterna av ett kapell som var tillägnät Sankta Gertrud, de fattigas, sjukas och vägfarandes skyddshelgon. Det byggdes troligen under senare delen av 1400-talet i anslutning till ett hospital. Kapellet eldhärjades, kanske när svenske kungen Gustav II Adolf brände Vä 1612.
Vätteryds gravfält - med skeppssättningar från yngre järnåldern beläget invid riksväg 23 söder om Sösdala.
Wanås konst - i slottsparken till Wanås slott. Där visas samtidskonst, varje år bjuds konstnärer in för att skapa konst i parken.
Åbjär - är ett ädellövskogsområde med en bäckravin på Linderödsåsens nordsluttning.
Åhus - om en promenad med S:ta Annas kapell, rest av klostermur, Aosehus, Kungsstugan, kyrkan, museet, och mat.
Åhus kyrka - S:ta Maria kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet, senare tillbyggd, står som ett minne över Åhus storhetstid. På kyrkogården står en märklig gravsten.
Åraslövs mosse - är ett naturreservat utanför Vinslöv. Våtmark med en mängd orkidéer. I skogen finns mycket liljekonvalj. En spångad stig går över mossen.
Örnabjär - är en vulkanrest med tydliga basaltkupper ute i en betesmark strax väster om Häglinge.

Forsakar

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009