Gamla Åsumsbron
en stenvalvsbro med fyra valv och en liten grävd ränna som går till vattenkvarnen nedströms. Bron byggdes 1764 av Hans Ramel, Övedskloster. Bron togs ur bruk 1936.

30 oktober 2021
Kommer på vägen från Övedskloster, korsar riksvägen och kör in till Södra Åsum utanför Sjöbo. Ställer bilen utanför Södra Åsums gamla kyrka som tyvärr är låst. Här finns två broar, en ny som är avstängd för biltrafik. Uppströms intill ligger gamla Åsumsbron. En stenvalvsbro med fyra valv och en liten grävd ränna som går till vattenkvarnen nedströms. Bron byggdes 1764 av Hans Ramel, Övedskloster. Bron togs ur bruk 1936. Citat från text av riksantikvarieämbetet:

"Under 1500-talet utfärdades en mängd förordningar från kungliga kansliet i Köpenhamn angående vägars och broars förbättring i landet, 1551 fick bönderna i Färs härad en sådan förordning, där de befaldes att snarast iståndsätta Åsums bro 'med staerke Egepaeler og Raekker paa begge Sider'. Träbron i Åsum krävde flera och dyrbara reparationer och ombyggnader, vilka hårt belastade allmogen. Överste Ramel erbjöd sig att 1764 bygga en varaktig bro i sten om tre valv för 6.400 daler, som skulle upptagas från bönderna. Under byggandet av bron ansåg Ramel att ytterligare ett fjärde valv på södra sidan borde tillfogas. Bönderna i Färs hade redan lagt ut så mycket pengar på bron att de var ovilliga att betala Ramel för detta fjärde valv. Bönderna hade redan betalt betydligt mer än vad Ramel hade begärt för brobygget. Kronolänsmannen Buch och Hein hade tagit ut stora summor pengar av bönderna och stoppat i egen ficka. Endast en liten del av de förskingrade pengarna betalades tillbaka till Färsbönderna."

På uppströmsidan finns spetsiga utskjutande partier för att fördela is och strömflöden. Där är också en halvrund utbuktande del. Med lite möda går det uppströms att komma ner till ån från den södra sidan där det är en grind till en stig utmed ån och den grävda kanalen till vattenkvarnen. Följer den en bit, vackra höstfärger. Två fiskare passerar. Nedströms är det lite värre att ta sig ner, men på norra sidan går det att ta sig ner till växtligheten utmed ån. Börjar småregna, dags att köra hem.

Södra Åsums vattenkvarn

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.649045, 13.701625